By the time

Dodatkowe przyklady dopasowywane sa do hasel w zautomatyzowany sposob - nie gwarantujemy ich poprawnosci.
Tlumaczenia dodatkowych przykladow zdan rowniez generowane sa przez automatyczny modul i nie sa weryfikowane przez naszych lektorow.

By the time she got up, her son would be gone.

Do czasu gdy wstala, jej syn wyjechalby.

But by the time we left his house, he was saying no.

Ale przed czasem wyszlismy z jego domu, mowil nie.

She could be a different person by the time she's through.

Mogla byc inna osoba do czasu gdy ona skonczy.

By the time the children were 4, 93 percent said they had.

Do czasu gdy dzieci byly 4, 93 procent powiedzial, ze maja.

By the time the police came, my father had left.

Do czasu gdy policja przyszla, moj ojciec wyszedl.

By the time he started his business in 1963, they had three children.

Do czasu gdy zaczal swoj biznes w 1963, mieli troje dzieci.

By the time we started, I was 75 years old.

Do czasu gdy zaczelismy, mialem 75 lat.

By the time he was done, at least 35 people were dead.

Do czasu gdy zostal zrobiony, przynajmniej 35 ludzi nie zylo.

By the time the night was over, however, several things had gone wrong.

Do czasu gdy noc byla ponad, jednakze, kilka rzeczy poszlo nie tak.

But you should have one by the time you're 21.

Ale powinienes miec jednego przed czasem jestes 21.

By the time we found her, she had been alone for many years.

Do czasu gdy zakladamy ja, byla sama przez wiele lat.

But by the time she'd found them, they were already about to leave.

Ale przed czasem znalazla ich, byli na wylocie juz.

I mean by the time you get to a two years.

Oznaczam przed czasem, ktory zawozisz dwa lata.

By the time she found out, he was already gone.

Do czasu gdy dowiedziala sie, wyjechal juz.

By the time he started to answer, I was out of the door.

Do czasu gdy zaczal odpowiadac, zostalem wyeliminowany z drzwi.

The school system was already much better by the time you came along.

Szkolnictwo bylo juz znacznie lepsze do czasu gdy zjawiles sie.

By the time she began to ask questions, the line was dead.

Do czasu gdy zaczela rzucac pytania, linia nie zyla.

By the time we got back to the house they were gone.

Przed czasem, do ktorego wrocilismy do domu wyjechali.

By the time they got up, the girl was gone.

Do czasu gdy wstali, dziewczyna wyjechala.

At least you end by the time you're 35 or so.

Przynajmniej konczysz do czasu gdy jestes 35 lub cos w tym stylu.

By the time the three came together, each had a day job.

Przed godzina trzy laczyl, kazdy mial na dobe praca.

By the time the get the door open I'll be dead.

Przed czasem otwierac drzwi nie bede zyc.

By the time I had the means, he was probably dead or something.

Do czasu gdy mialem srodki, nie zyl prawdopodobnie albo co.

By the time he got back, most of the people were already across.

Do czasu gdy wrocil, wiekszosc z ludzi byla juz wszerz.

He was already out of the office by the time I came in.

Zostal wyeliminowany juz z biura do czasu gdy wszedlem.

Uwaga: Tlumaczenia dodatkowych przykladow nie byly weryfikowane przez naszych lektorow - moga zawierac bledy.

slot **
time slot , takze: timeslot

Dodatkowe przyklady dopasowywane sa do hasel w zautomatyzowany sposob - nie gwarantujemy ich poprawnosci.
Tlumaczenia dodatkowych przykladow zdan rowniez generowane sa przez automatyczny modul i nie sa weryfikowane przez naszych lektorow.

He's much better off in the slot we have him right now.

On jest znacznie lepszy daleko w otworze mamy go natychmiast.

As a result two programs will get new time slots .

W efekcie dwa programy zdobeda nowe szczeliny czasowe.

Looks to me like I've got not one but two slots open.

Spojrzenia do mnie lubia dostalem nie jeden ale dwa otwory otwarty.

But the five free 16-bit slots should be enough for most people.

Ale piec wolny 16-kawalek otwory powinny wystarczyc dla wiekszosc ludzi.

We'll see if we can move you up a couple of slots .

Zobaczymy jesli mozemy przenosic cie w gore kilku otworow.

And what are you going to put in those 2 slots ?

I co zalozysz ci 2 otwory?

But we had 60 kids coming to try out last year for two open slots .

Ale zmusilismy 60 ocknac sie dzieci do starania sie dostac w zeszlym roku dla dwoch otwartych otworow.

We've got one slot left on the team, and I brought up your name.

Mielismy jeden otwor w lewo na zespole, i podnioslem twoje imie.

You should be in the court room before the start of the time slot .

Powinienes byc w sali rozpraw przed poczatkiem szczeliny czasowej.

They said fine and gave him the last slot of the night.

Powiedzieli swietny i dal mu ostatni otwor nocy.

Not long ago, she played the slots and lost big.

Niedawno, zagrala otwory i przegrala duzy.

And there are some slots available, but not nearly enough.

I sa jakies otwory dostepny, ale bynajmniej dosc.

Next to this second door was a slot in the wall.

Obok tego drugie drzwi byly otworem w scianie.

When you walk up to a table, just take any open slot .

Gdy podchodzisz do stolu, wlasnie brac jakikolwiek otwarty otwor.

They wanted the shows moved to a different time slot .

Chcieli widowisk przeniesionych do innej szczeliny czasowej.

The show was then moved around to various time slots .

Widowisko wtedy zostalo przeniesione do roznych szczelin czasowych.

He wants that slot for the same reason you do, to get himself free of them.

On chce tego otworu dla takiego samego powodu robisz, miec siebie wolny od nich.

The show was tried in a different time slot but that did not work either.

Widowisko zostalo sprobowane w innej szczelinie czasowej ale to nie rozwiazalo zadnego.

The slots are just a lot more fun to me.

Otwory sa wlasnie duzo wiecej fajny do mnie.

I should be able to make it for the 1:30 slot .

Powinienem moc zdazyc dla 1:30 otwor.

Part of the reason, he said, was the time slot .

Czesc powodu, powiedzial, byl szczelina czasowa.

It does not have the best time slot on television.

To nie ma najlepszej szczeliny czasowej w telewizji.

I just have to stay high in the slot and wait for him.

Wlasnie musze zostac bogaty w otwor i czekac na niego.

The issue of slots is not only a European problem.

Kwestia otworow jest nie tylko europejskim problemem.

Time to find a seat slot or get off, he told himself.

Czas znalezc otwor miejsca albo wysiasc, mowil sobie.

As a result two programs will get new time slots .

W efekcie dwa programy zdobeda nowe szczeliny czasowe.

You should be in the court room before the start of the time slot .

Powinienes byc w sali rozpraw przed poczatkiem szczeliny czasowej.

They wanted the shows moved to a different time slot .

Chcieli widowisk przeniesionych do innej szczeliny czasowej.

The show was then moved around to various time slots .

Widowisko wtedy zostalo przeniesione do roznych szczelin czasowych.

The show was tried in a different time slot but that did not work either.

Widowisko zostalo sprobowane w innej szczelinie czasowej ale to nie rozwiazalo zadnego.

Part of the reason, he said, was the time slot .

Czesc powodu, powiedzial, byl szczelina czasowa.

It does not have the best time slot on television.

To nie ma najlepszej szczeliny czasowej w telewizji.

During its second season, 30 Rock moved time slots three times.

Podczas jego drugiej pory roku, 30 Rock przeniosl szczeliny czasowe trzy razy.

He eventually took over the full time slots in 1949.

Ostatecznie opanowal pelne szczeliny czasowe w 1949.

But what I do see clearly is that no one can put you in a time slot .

Ale co widze wyraznie to nie jest zadna mozna wyslano cie szczelina czasowa.

It has become the most popular program in its time slot after just three weeks on the air.

To stalo sie programem dla szerokiej publicznosci w swojej szczelinie czasowej potem wlasnie trzy tygodnie na falach eteru.

We must remember that 60 Minutes almost died in a bad time slot .

Musimy pamietac, ze 60 Minut prawie zginelo podczas zlej szczeliny czasowej.

Up until now, he has had little real competition in his time slot .

Dotad, mial malo prawdziwego konkursu w swojej szczelinie czasowej.

But they will continue to appear in time slots when small children are likely to watch.

Ale oni beda kontynuowac pojawienie sie w szczelinach czasowych gdy kilkuletnie dzieci maja duze szanse patrzyc.

In 2010, the show moved to its current time slot at 5:30 am every Saturday.

W 2010, widowisko przeniesione do jego obecnej szczeliny czasowej przy 5:30 jestem co sobote.

The series has moved from an afternoon time slot to a late night.

Seria przeszla od popoludniowej szczeliny czasowej do poznej nocy.

Then, the new comedy will begin in a different time slot .

W takim razie, nowa komedia zacznie sie w innej szczelinie czasowej.

Some time slots are still available, mainly at night and early morning.

Jakies szczeliny czasowe sa wciaz dostepne, glownie wieczorem i wczesny poranek.

A strong time slot can be half the survival game.

Silna szczelina czasowa moze byc na pol gra umozliwiajaca przetrwanie.

At summer's end, it returned to its late night time slot .

W koncu lata, to wrocilo do swojej poznej szczeliny czasowej nocnej.

With the change in time slot , the title also changed.

Ze zmiana w szczelinie czasowej, tytul rowniez zmienil.

In 1997 he was asked to fill morning drive time slot .

W 1997 zostal poproszony by napelnic sie poranna przejazdzka szczelina czasowa.

It has always been carried in a live time slot .

To zawsze bylo niesione w zywej szczelinie czasowej.

The following week it moved to a regular time slot .

Na drugi tydzien to przeprowadzilo sie do regularnej szczeliny czasowej.

They got their own permanent time slot in the fall of 1983.

Zdobyli ich wlasna stala szczeline czasowa w upadku 1983.

Uwaga: Tlumaczenia dodatkowych przykladow nie byly weryfikowane przez naszych lektorow - moga zawierac bledy.

commercial slot
slot **

 1. okienko reklamowe (przydzial czasu na reklamy)

commercial slot, slot rzeczownik

Dodatkowe przyklady dopasowywane sa do hasel w zautomatyzowany sposob - nie gwarantujemy ich poprawnosci.
Tlumaczenia dodatkowych przykladow zdan rowniez generowane sa przez automatyczny modul i nie sa weryfikowane przez naszych lektorow.

These clips have also aired during commercial slots on Science.

Te zaciski rowniez dosuszyly podczas handlowych otworow na Nauce.

How much were the commercial slots sold for?

Jak duzo handlowe otwory sprzedano byly?

Bumper music is snippets of songs to segue commercial slots .

Zderzak muzyka jest urywkami piosenek aby segue handlowe otwory.

I wouldn't know, but a commercial slot on New Augusta might cost a quarter million a minute.

Nie wiedzialbym ale handlowy otwor na Nowa Auguste moze kosztowac cwierc milion minuta.

Mr. Erhardt and his staff have already been able to sell 85 percent of the 61 30-second commercial slots during the game.

Mr. Erhardt i jego personel juz mogly przekonac 85 do procentu 61 30-drugi handlowych otworow podczas gry.

But Mr. Kellner said the network also decided to save more of its commercial slots to sell later in the season.

Ale Mr. Kellner powiedzial, ze siec rowniez decyduje sie oszczedzac wiecej ze swoich handlowych otworow sprzedac pozniej za pore roku.

Lionel's (USA) 1:24 electric autos of 1912-1916 became the first known commercial slot cars.

Lionela (USA) 1:24 elektryczne samochody 1912-1916 staly sie pierwszymi znanymi handlowymi samochodzikami elektrycznymi.

Reflecting that bull market, ABC is selling some of the last commercial slots left for prices estimated at $3 million each.

Myslac, ze rynek zwyzkujacy, abecadlo sprzedaje jakis z ostatnich handlowych otworow zostawionych cenom oszacowany przy 3 miliony kazdy.

But he also likes not having to share so much of his broadcast day - and so many of his commercial slots - with a network.

Ale on rowniez lubi nie musiec dzielic tyle z jego programu dzien - zatem wiele z jego handlowych otworow - z siecia.

They became extremely popular in the 1960s, but commercial slot car racing experienced a rapid decline in popularity late in the decade.

Stali sie niezwykle popularni w 1960 s, ale handlowy samochodzik elektryczny wyscigi doswiadczyly szybkiego spadku popularnosci pozny za dekada.

Even with the paucity of hits beyond Millionaire, demand from advertisers has been so great that virtually any available network commercial slot has been snapped up.

Nawet z niedostatkiem ciosow tamten swiat Milioner, zadanie od ogloszeniodawcow bylo tak wielkie tak praktycznie jakakolwiek dostepna siec z handlowego otworu skwapliwie skorzystano.

In fact, CBS plans to sell 59 30-second commercial slots during each game, compared with the 56 during each game in the 1997-98 season.

Tak naprawde, CBS planuje sprzedac 59 30-drugi handlowych otworow podczas kazdej gry, porownany 56 podczas kazdej gry w 1997-98 pora roku.

Chevrolet, a principal Grammys sponsor since 1990, has bought seven 30-second commercial slots during the broadcast tonight to promote models like the Cavalier and Malibu.

Chevrolet, glowne nagrody Grammy sponsoruja od 1990, kupil siedem 30-drugi handlowych otworow podczas programu dzis wieczorem awansowac modelow tak jak Kawaler i Malibu.

Commercials for both companies were shown during every intermission during the original air dates, with Levi's guaranteed a 60-second commercial slot at the beginning of the third act.

Reklamy dla obu spolek zostaly pokazane podczas kazdej przerwy podczas pierwotnych dat lotniczych, z lewisami zagwarantowanymi 60-drugi handlowemu otworowi na poczatku trzeciego aktu.

The Wizard of Odds revealed the PARS for one commercial slot machine, an original International Gaming Technology Red White and Blue machine.

Czarnoksieznik Szans wyjawil Parytety dla jednego handlowego automatu, poczatkowy Miedzynarodowy Hazard Technika czerwony bialy i Niebieska maszyna.

Only a half-dozen of the 61 half-minute commercial slots in the game remain to be sold on the ABC broadcast of the National Football League championship game, to be played on Jan. 26.

Tylko pol tuzina 61 polowa-malenki handlowych otworow w puli pozostawac zostac sprzedanym na abecadle nadanym z Krajowej gry mistrzostwa ligi pilkarskiej, zostac zagranym na Jan. 26.

The first commercial slot cars were made by Lionel (USA) and appeared in their catalogues from 1912, drawing power from a toy train rail sunk in a trough or wide slot between the rails.

Pierwsze handlowe samochodziki elektryczne zostaly zrobione przez Lionela (USA) i pojawic sie w ich katalogach od 1912, wyciagajac moc z kolejki porecz zatopiona w korycie albo szerokim otworze miedzy poreczami.

In a frantic period of negotiations, the sale

of prime-time commercial slots for the fall season - known as the up-front market - is exceeding even the most optimistic forecasts made by top television executives as recently as last month.

Za goraczkowy okres negocjacji, sprzedaz z prezentowany w godzinach najwiekszej ogladalnosci handlowe otwory przez pore roku upadku - znany jako na-frontowy rynek - przekraczanie nawet jest najbardziej optymistycznymi prognozami zrobionymi przez najwieksze kierownictwa telewizyjne jak ostatnio jak w zeszlym miesiacu.

If a sponsor dropped an otherwise popular show, the network might choose to continue producing the show itself while it sought a new producer/sponsor, and in the meantime sell individual commercial slots in the show to any sponsors interested.

Gdyby sponsor upuscil inaczej widowisko dla szerokiej publicznosci, siec moze postanawiac kontynuowac realizowanie widowiska samego podczas gdy to poszukiwalo nowego producent/producentka/sponsor, i w tym czasie sprzedawac indywidualne handlowe otwory w widowisku jakimkolwiek sponsorom zainteresowany.

The media have regularly criticized the channel for telecasting one too many ads in cricket matches often showing only 5 of the 6 balls of an over and even doubled the time between two overs for commercial slots to make extra money.

Media regularnie skrytykowaly kanal za nadawanie jednego tez wiele ogloszen w meczach krykieta czesto pokazywanie tyle ze 5 z 6 pilek z ponad i nawet podwoic czas posrodku dwa overs dla handlowych otworow zarobic dodatkowe pieniadze.

In July 2008, Reiten Television began a joint agreement to sell television commercial slots on both KXMC and KMCY, Minot's ABC affiliate owned by Forum Communications Company.

W lipcu 2008, Reiten Television zaczal uklad zbiorowy sprzedac telewizji handlowe otwory na zarowno KXMC jak i KMCY, abecadlo Minot czlonek posiadany przez Forum firma telekomunikacyjna.

To meet these requirements, many broadcast stations in America air the bulk of their required public service announcements during the late night or early morning when the smallest percentage of viewers are watching, leaving more day and prime time commercial slots available for high-paying advertisers.

Spelnic te wymogi, wiele stacji radiofonicznych w Ameryce wiekszosc ich wymaganej administracji panstwowej lotnicza ogloszenia podczas poznej nocy albo wczesnego poranka kiedy najbardziej niewielki procent widzow patrzenie, zostawianie wiecej dnia i godziny najwiekszej ogladalnosci sa handlowymi otworami dostepnymi dla wysoki-placic/zaplacic agencji reklamowych.

Two years later the light commercial slot was filled by a van, the Peugeot D3 which by then already featured a Peugeot engine and which entered the Peugeot range in 1950 with the acquisition of the cash strapped Chenard-Walcker business.

Dwa lata pozniej niskokaloryczny handlowy otwor byl napelniony sie przez furgonetke, Peugeot D3 ktory do tego czasu juz zamiescic Peugeot silnik i ktory wejsc do Peugeot zakres w 1950 z nabyciem gotowki przypial Chenard-Walcker biznes.

There's no other major competing cause, Dr. Winsten explained, and there's a maximum availability of air time because many marketers reduce their ad budgets in January after the Christmas season, leading television and radio stations and networks to fill commercial slots with public service announcements.

Nie ma zadnego innego glownego rywalizujacego powodu Dr. Winsten wyjasnil i jest maksymalna dostepnosc czasu lotniczego poniewaz wielu sprzedawcow obniza swoje budzety ogloszenia w styczniu po okresie swiat Bozego Narodzenia, prowadzeniu telewizji i stacjach i sieciach napelnic sie handlowe otwory z administracja panstwowa ogloszenia.

One website attributes the weakening of the pastime to both the ageing of the baby-boomers along with the fragile economics of the slot car industry and the closing of many commercial slot car tracks perhaps as toy companies offered smaller sets to be used at home (Slotblog 2007).

Jeden serwis internetowy przypisuje obydwom oslabienie rozrywki starzenie z baby-boomers wraz z krucha ekonomia przemyslu samochodziku elektrycznego i wielu zamkniecia handlowy samochodzik elektryczny tropi moze poniewaz spolki miniaturowe zaproponowaly mniejszym zbiorom by byc uzywanym w domu (Slotblog 2007).

Uwaga: Tlumaczenia dodatkowych przykladow nie byly weryfikowane przez naszych lektorow - moga zawierac bledy.

time slot , takze: timeslot

Dodatkowe przyklady dopasowywane sa do hasel w zautomatyzowany sposob - nie gwarantujemy ich poprawnosci.

They wanted the shows moved to a different time slot .

I watch them both, did in the last time slot too.

King is expected to move into the time slot early next year.

She would get 30 minutes, then wait her turn for another time slot .

The most significant time slot was taken up with the issue of R18.

As a result two programs will get new time slots .

It does not have the best time slot on television.

Larger groups however, will need to book a time slot .

Did I think we d have trouble in our new time slot ?

I am very happy to have him back at this time slot .

This led to the programme being moved to a later time slot .

But from the beginning, I don t think it was in the right time slot .

The show was tried in a different time slot but that did not work either.

But what I do see clearly is that no one can put you in a time slot .

It is important to find a time slot which will meet the needs of both workers and the company.

It points out that the time slot did not help either.

In other words, both must fit within the same television time slot .

Up until now, he has had little real competition in his time slot .

The series has moved from an afternoon time slot to a late night.

With a later time slot , the show finished the season outside the Top 30.

But some parents report that for certain time slots , wait times are much longer.

It has become the most popular program in its time slot after just three weeks on the air.

It will then move to a Friday night time slot .

With the change in time slot , the title also changed.

The following week it moved to a regular time slot .

slot **
time slot , takze: timeslot

 1. przydzial czasu na reklamy (w telewizji, radiu)

slot, time slot rzeczownik

Dodatkowe przyklady dopasowywane sa do hasel w zautomatyzowany sposob - nie gwarantujemy ich poprawnosci.
Tlumaczenia dodatkowych przykladow zdan rowniez generowane sa przez automatyczny modul i nie sa weryfikowane przez naszych lektorow.

He's much better off in the slot we have him right now.

On jest znacznie lepszy daleko w otworze mamy go natychmiast.

As a result two programs will get new time slots .

W efekcie dwa programy zdobeda nowe szczeliny czasowe.

Looks to me like I've got not one but two slots open.

Spojrzenia do mnie lubia dostalem nie jeden ale dwa otwory otwarty.

But the five free 16-bit slots should be enough for most people.

Ale piec wolny 16-kawalek otwory powinny wystarczyc dla wiekszosc ludzi.

We'll see if we can move you up a couple of slots .

Zobaczymy jesli mozemy przenosic cie w gore kilku otworow.

And what are you going to put in those 2 slots ?

I co zalozysz ci 2 otwory?

But we had 60 kids coming to try out last year for two open slots .

Ale zmusilismy 60 ocknac sie dzieci do starania sie dostac w zeszlym roku dla dwoch otwartych otworow.

We've got one slot left on the team, and I brought up your name.

Mielismy jeden otwor w lewo na zespole, i podnioslem twoje imie.

You should be in the court room before the start of the time slot .

Powinienes byc w sali rozpraw przed poczatkiem szczeliny czasowej.

They said fine and gave him the last slot of the night.

Powiedzieli swietny i dal mu ostatni otwor nocy.

Not long ago, she played the slots and lost big.

Niedawno, zagrala otwory i przegrala duzy.

And there are some slots available, but not nearly enough.

I sa jakies otwory dostepny, ale bynajmniej dosc.

Next to this second door was a slot in the wall.

Obok tego drugie drzwi byly otworem w scianie.

When you walk up to a table, just take any open slot .

Gdy podchodzisz do stolu, wlasnie brac jakikolwiek otwarty otwor.

They wanted the shows moved to a different time slot .

Chcieli widowisk przeniesionych do innej szczeliny czasowej.

The show was then moved around to various time slots .

Widowisko wtedy zostalo przeniesione do roznych szczelin czasowych.

He wants that slot for the same reason you do, to get himself free of them.

On chce tego otworu dla takiego samego powodu robisz, miec siebie wolny od nich.

The show was tried in a different time slot but that did not work either.

Widowisko zostalo sprobowane w innej szczelinie czasowej ale to nie rozwiazalo zadnego.

The slots are just a lot more fun to me.

Otwory sa wlasnie duzo wiecej fajny do mnie.

I should be able to make it for the 1:30 slot .

Powinienem moc zdazyc dla 1:30 otwor.

Part of the reason, he said, was the time slot .

Czesc powodu, powiedzial, byl szczelina czasowa.

It does not have the best time slot on television.

To nie ma najlepszej szczeliny czasowej w telewizji.

I just have to stay high in the slot and wait for him.

Wlasnie musze zostac bogaty w otwor i czekac na niego.

The issue of slots is not only a European problem.

Kwestia otworow jest nie tylko europejskim problemem.

Time to find a seat slot or get off, he told himself.

Czas znalezc otwor miejsca albo wysiasc, mowil sobie.

As a result two programs will get new time slots .

W efekcie dwa programy zdobeda nowe szczeliny czasowe.

You should be in the court room before the start of the time slot .

Powinienes byc w sali rozpraw przed poczatkiem szczeliny czasowej.

They wanted the shows moved to a different time slot .

Chcieli widowisk przeniesionych do innej szczeliny czasowej.

The show was then moved around to various time slots .

Widowisko wtedy zostalo przeniesione do roznych szczelin czasowych.

The show was tried in a different time slot but that did not work either.

Widowisko zostalo sprobowane w innej szczelinie czasowej ale to nie rozwiazalo zadnego.

Part of the reason, he said, was the time slot .

Czesc powodu, powiedzial, byl szczelina czasowa.

It does not have the best time slot on television.

To nie ma najlepszej szczeliny czasowej w telewizji.

During its second season, 30 Rock moved time slots three times.

Podczas jego drugiej pory roku, 30 Rock przeniosl szczeliny czasowe trzy razy.

He eventually took over the full time slots in 1949.

Ostatecznie opanowal pelne szczeliny czasowe w 1949.

But what I do see clearly is that no one can put you in a time slot .

Ale co widze wyraznie to nie jest zadna mozna wyslano cie szczelina czasowa.

It has become the most popular program in its time slot after just three weeks on the air.

To stalo sie programem dla szerokiej publicznosci w swojej szczelinie czasowej potem wlasnie trzy tygodnie na falach eteru.

We must remember that 60 Minutes almost died in a bad time slot .

Musimy pamietac, ze 60 Minut prawie zginelo podczas zlej szczeliny czasowej.

Up until now, he has had little real competition in his time slot .

Dotad, mial malo prawdziwego konkursu w swojej szczelinie czasowej.

But they will continue to appear in time slots when small children are likely to watch.

Ale oni beda kontynuowac pojawienie sie w szczelinach czasowych gdy kilkuletnie dzieci maja duze szanse patrzyc.

In 2010, the show moved to its current time slot at 5:30 am every Saturday.

W 2010, widowisko przeniesione do jego obecnej szczeliny czasowej przy 5:30 jestem co sobote.

The series has moved from an afternoon time slot to a late night.

Seria przeszla od popoludniowej szczeliny czasowej do poznej nocy.

Then, the new comedy will begin in a different time slot .

W takim razie, nowa komedia zacznie sie w innej szczelinie czasowej.

Some time slots are still available, mainly at night and early morning.

Jakies szczeliny czasowe sa wciaz dostepne, glownie wieczorem i wczesny poranek.

A strong time slot can be half the survival game.

Silna szczelina czasowa moze byc na pol gra umozliwiajaca przetrwanie.

At summer's end, it returned to its late night time slot .

W koncu lata, to wrocilo do swojej poznej szczeliny czasowej nocnej.

With the change in time slot , the title also changed.

Ze zmiana w szczelinie czasowej, tytul rowniez zmienil.

In 1997 he was asked to fill morning drive time slot .

W 1997 zostal poproszony by napelnic sie poranna przejazdzka szczelina czasowa.

It has always been carried in a live time slot .

To zawsze bylo niesione w zywej szczelinie czasowej.

The following week it moved to a regular time slot .

Na drugi tydzien to przeprowadzilo sie do regularnej szczeliny czasowej.

They got their own permanent time slot in the fall of 1983.

Zdobyli ich wlasna stala szczeline czasowa w upadku 1983.

Uwaga: Tlumaczenia dodatkowych przykladow nie byly weryfikowane przez naszych lektorow - moga zawierac bledy.

 • Ruby red online casino

  Ruby Red Slots Those who are looking for a great slot machine app to put on one of their Apple devices will love the , as this is a great app with all of...

 • Skill slot change medal permanent

  Skill slot change medal permanent I am wondering about the Skill Slot Change Medal and if it's something I am going to need to play this game. When I buy...

 • Slot machines games names

  Ten Different Names People Call Slot Machines While every slot player will have their favourite game name, what you might not know is that people call...

 • Rivers casino pittsburgh slot machines

  Rivers casino pittsburgh slot machines Slots With over 2,400 unique games, Rivers Casino Pittsburgh is a slot player s paradise! over 2,400 unique games...

 • What are the minimums for slot machines

  How is a Slot Machine; s Payback Determined How is a Slot Machine s Payback Determined? I ve spent quite a bit of time here in the past year talking...